Ajudes/Lloguer
Ajudes econòmiques per al lloguer, 2017
La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori convoca ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatge.
5/05/2017

REQUISITS
 
1.    Ser titular d’un contracte de lloguer de vivenda de duració mínima d’un any, amb menció expresa de la referència cadastral de la vivenda i el pagament del lloguer del qual es realitze a través del banc.
2.    La mensualitat de lloguer ha de ser igual o inferior a 350 euros.
3.    Que la vivenda llogada siga la residència habitual i permanent  de la persona arrendatària.
4.    Que els ingressos de la unitat familiar no superen el límit màxim d’ingressos que dons accés a l’ajuda. Segons el número de membres que formen la unitat de convivència:
a.    1 adult .....................................................................................22.365 euros
b.    1 adult i un menor (de 16 anys)...............................................29.074 euros
c.    2 adults.....................................................................................33.547 euros
d.    2 adults i dos menors...............................................................46.966 euros

5.    Estar al corrent del pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Socials.
6.    Tindran prioritat en la concessió de les ajudes:
-    Afectats per desnonaments, dació en pagament o execució hipotecària en els últims 10 anys.
-    Jovens menors de 30 anys
-    Famílies monoparentals o famílies nombroses
-    Dones víctimes de violència de gènere
-    Víctimes del terrorisme
-    Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
-    Jovens extutelats.
-    Sol•licitants inscrits al Regsitre de Demandants de Vivenda
-    Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Des del 4 de maig fins el 5 de juny de 2017,ambdós inclosos

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31