Ordenances municipals

 

NÚM. 1, ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

 

NÚM. 2, ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

 

NÚM. 3, ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

 

NÚM. 4, ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

 

NÚM. 5, IMPOSICIÓ I ESTABLIMENT DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA MATEIXA.

 

NÚM. 6, IMPOSICIÓ I ESTABLIMENT DE LA TAXA PER CEMENTERI I APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA MATEIXA.

 

NÚM. 7, IMPOSICIÓ I ESTABLIMENT DE LA TAXA PER CLAVEGUERAM I APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA MATEIXA.

          - MODIFICACIÓ
 
 

NÚM. 8, IMPOSICIÓ I ESTABLIMENT DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEMS I APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA MATEIXA.

          - MODIFICACIÓ

 

NÚM. 9, ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ PRIVADA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL RELATIU A OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA.

 

NÚM. 10, ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL RELATIU A ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE QUALSEVOL CLASSE.

 

NÚM. 11, ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA.

            - MODIFICACIÓ

 

NÚM. 12, ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS.

 

NÚM. 13, ORDENANÇA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA.

            - MODIFICACIÓ

 

NÚM. 14, ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA I PROTECCIÓ D'ANIMALS.

           - MODIFICACIÓ

 

NÚM. 15, ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA, DEPÒSIT I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES.

 

NÚM. 16, ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ I TELECOMUNICACIÓ EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMERA.

 

NÚM. 17, ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A L'ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE I RESERVES EXCLUSIVES DE VIA PÚBLICA.

 

NÚM. 18, ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPALS D'OCUPACIÓ D'EDIFICACIONS.

 

NÚM. 19, ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PISCINA, POLIESPORTIU I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

 

NÚM. 20, ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

 

NÚM. 21, ORDENANÇA REGULADORA DELS SOLARS SENSE TANCAR.

 

NÚM. 22, ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

 

NÚM. 23, ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

 

NÚM. 24, ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

 

NÚM. 25, ORDENANÇA  DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAMENT DE SOLARS, TERRENYS I EDIFICACIONES DEL TERME MUNICIPAL DE  PALMERA.

 

NÚM. 26, ORDENANÇA RURAL I COSTUMS AL TERME MUNICIPAL DE PALMERA.

 

Núm 27. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER COMPULSA DE DOCUMENTS.

 

Núm 28. ORDENANÇA REGULADORA DEL FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DE DEUTES DE CARÀCTER TRIBUTARI I ALTRES DE DRETS PÚBLICS.     

 

Núm.29. ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS I COSTUMS AL TERME RURAL

 

Núm. 30. ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC.

 

Núm 31. ORDENANÇA PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A L’ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31