Avís legal
29/10/2015

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades en la Web, o qualsevol altre facilitat a Ajuntament de Palmera per al seu accés a alguns dels servicis siguen incorporats a fitxers titulars de l'Ajuntament de Palmera, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en la Web, per a la gestió de tasques bàsiques d'administració, així com per a mantindre’l informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l’Ajuntament de Palmera. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mig equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través del dit medi.

Ajuntament de Palmera es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a estos efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Les respostes dels camps que contenen un asterisc (*) o assenyalades com obligatori, tenen un caràcter obligatori, al considerar-se la informació mínima exigible per a gestionar la informació sol·licitada, sense esta informació seria impossible desenrotllar el servici sol·licitat. La resta dels camps són de resposta facultativa.

L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitats, reservant-se l’Ajuntament de Palmera el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de altres accions que procedisquen en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per mitjà d'un escrit, acreditant la seua identitat, per mitjà de fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, a: Ajuntament de Palmera, Plaça d'Espanya, 1, 46714 - Palmera (VALÈNCIA).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el usuario acepta que los datos personales aportados en la Web, o cualquier otro facilitado a Ajuntament de Palmera para su acceso a algunos de los servicios sean incorporados a ficheros titularidad de Ajuntament de Palmera, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados en la Web, para la gestión de tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con Ajuntament de Palmera. En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio.

Ajuntament de Palmera se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

Las respuestas de los campos que contienen un asterisco (*) o señaladas como obligatorio, tienen un carácter obligatorio, al considerarse la información mínima exigible para gestionar la información solicitada, sin esta información sería imposible desarrollar el servicio solicitado. El resto de los campos son de respuesta facultativa.

El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Ajuntament de Palmera el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Cualquier usuario puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un escrito, acreditando su identidad, mediante fotocopia del DNI, y especificando el derecho a ejercitar, a: Ajuntament de Palmera, Plaça d'Espanya, 1, 46714 – Palmera (VALENCIA).

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31