Ajuts i subvencions
Ajudes per la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.
Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.
14/03/2017

Nom del tràmit

Sol·licitud de Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.

Objecte del tràmit

Es comprenen en l'objecte d'esta subvenció totes aquelles subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en la vivenda pròpia o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi aquelles transformacions o reformes que contribuïxen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.
 

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Persones majors

Requeriments

1. Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els requisits següents:
a) Ser major de 60 anys.
b) Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació. Seran exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
d) Idoneïtat d'allò que s'ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que requerix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits en la corresponent convocatòria.
2. El compliment de les condicions establides en el present article per a posseir la condició de beneficiari vindrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1. Quan es produïsquen bestretes de pagament, el beneficiari de la subvenció vindrà obligat a garantir-ne l'import. A estos efectes, s'entendrà per bestretes de pagament les quantitats que siguen lliurades a favor del beneficiari amb anterioritat a la justificació del gasto corresponent.

2. El percentatge de l'esmentat bestreta serà l'establit en l'article 26.1.a de les bases.

3. No obstant això, queden exceptuades del compliment d'esta obligació les entitats sense ànim de lucre i les persones físiques i les famílies en què concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 171.5.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

4. L'esmentada garantia podrà constituir-se en forma d'aval bancari o pòlissa d'assegurament subscrita amb qualsevol entitat oficialment reconeguda. En el cas d'aval bancari, este haurà de constituir-se amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió previst en l'article 1.830 del Codi Civil.

5. Per a la constitució i tramitació de les garanties caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 350, de 7 de març de 1986).

6. Siga quina siga la forma triada per a formalitzar la garantia, esta haurà de depositar-se en els Servicis Territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda de la província corresponent, els quals faran entrega al beneficiari de la carta de pagament acreditativa del depòsit. La dita carta de pagament serà sol·licitada a la conselleria competent en matèria d'Hisenda per part de la Direcció Territorial de la conselleria competent en matèria de servicis socials especialitzats a persones majors de la dita província.

El pagament de les prestacions econòmiques individualitzades s'efectuarà contra presentació per part de persona beneficiària, de la justificació que acredite el seu dret a la percepció de la subvenció.
 

Quan s'ha de sol·licitar?
 

Per a prestacions econòmiques individualitzades el termini comprendrà des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el DOGV núm. 7963, de 23.01.2017, fins al 31 d'octubre de 2017.

No obstant això, amb caràcter extraordinari, podran admetre's i tramitar-se aquelles sol·licituds de subvencions presentades després d'eixa data i abans del 31 de desembre del dit any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.

 

Més informació.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31